17500
Wonenonline
Gepubliceerd: 16-05-2014 Laatste update: 02-02-2023

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Wonenonline: Wonenonline is een eenmanszaak die zich ten doel stelt als online woonplatform consumenten te informeren over allerlei facetten op het gebied van wonen.
2. Website: De website van Wonenonline die te raadplegen is via https://www.wonenonline.nl/.
3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die leads ontvangt van Wonenonline en/of adverteert op de Website en/of redactionele diensten ontvangt.
4. Consumenten: De natuurlijke persoon die zich op de Website laat inspireren en informeren over allerlei facetten op het gebied van wonen.
5. Diensten: Alle door Wonenonline en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever en/of Consument verleende Diensten, onder andere inhoudende het informeren van Consumenten op het gebied van wonen en/of het verstrekken van door Consumenten aangevraagde brochures en/of Opdrachtgever de mogelijkheid bieden te adverteren op de Website en/of redactionale diensten, alsmede alle andere door Wonenonline ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever verricht worden.
6. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Wonenonline en Opdrachtgever/Consument, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Wonenonline en Opdrachtgever of Consument.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Wonenonline.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever of Consument het aanbod aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever of Consument een bevestigingsmail ontvangt van Wonenonline of indien Opdrachtgever of Consument anderszins online een bevesting van de Overeenkomst heeft ontvangen.
3. De Overeenkomst kan ook tot stand komen door ondertekening door Opdrachtgever van een schriftelijke Overeenkomst die verstrekt is door Wonenonline.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Wonenonline zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken met Opdrachtgever of Consument.
2. Wonenonline heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever of Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wonenonline aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever of Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wonenonline worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wonenonline zijn verstrekt, heeft Wonenonline het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever of Consument in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wonenonline hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Wonenonline dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat gegevens verwerkt kunnen worden door een derde partij indien de Dienst de plaatsing van een brochure in de brochureservice betreft.
6. Opdrachtgever kan de leads met betrekking tot brochures zelf van de server halen, Opdrachtgever ontvangt een e-mail zodra de leads op de server staan. Aan het eind van de maand zal Opdrachtgever een factuur van Wonenonline ontvangen waarop het aantal door Opdrachtgever ontvangen leads vermeld staat.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Wonenonline en Opdrachtgever of Consument tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Wonenonline op en is voor Opdrachtgever of Consument geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 6: Kosten, honorering en betaling
1. Wonenonline heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
2. Opdrachtgever of Consument heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Wonenonline mede te delen.
3. De door Wonenonline gehanteerde prijzen verschillen per Dienst.
4. De van toepassing zijnde prijzen voor Consumenten zijn inclusief BTW.
5. De van toepassing zijnde prijzen voor Opdrachtgevers zijn exclusief BTW.
6. Betaling dient vooraf of achteraf te geschieden, afhankelijk van hetgeen is overeengekomen tussen Wonenonline en Opdrachtgever of Consument.
7. Opdrachtgever of Consument dient de door Wonenonline verstuurde factuur te voldoen binnen 8 (acht) dagen.
8. Betaling in termijnen door Opdrachtgever of Consument is enkel mogelijk indien dit is overeengekomen met Wonenonline.
9. Indien Opdrachtgever of Consument in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Opdrachtgever of Consument van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever of Consument is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever of Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
10. Indien Wonenonline besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever of Consument, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk.
2. Annulering van de Overeenkomst door Consument is mogelijk binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 8: Levering
1. Artikelen die opgesteld zijn in het kader van redactionele diensten worden online geleverd aan Opdrachtgever.
2. Brochureleads worden aan Opdrachtgever geleverd via SFTP of via een directe database verbinding.
3. De van toepassing zijnde leveringstermijn is afhankelijk van hetgeen dat overeengekomen is tussen Wonenonline en Opdrachtgever of Consument.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever of Consument is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Wonenonline is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever of Consument onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. Wonenonline garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Wonenonline is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever of Consument voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.
3. Indien Opdrachtgever brochureleads die verstuurd zijn door Wonenonline gebruikt voor andere doeleinden dan overeengekomen, is Wonenonline niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
4. Indien Consument brochures ontvangt van Wonenonline die niet door Consument zijn aangevraagd op de Website, is Wonenonline niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
5. Indien Opdrachtgever een advertentie plaatst op de Website gaat Opdrachtgever akkoord met alles wat op de desbetreffende pagina getoond wordt, hetgeen ook van toepassing is op de toekomstige indeling van de desbetreffende pagina.
6. Indien Wonenonline een lead naar Opdrachtgever verstuurd heeft en Opdrachtgever deze lead heeft ontvangen, is Wonenonline niet langer aansprakelijk voor de desbetreffende lead.
7. Indien Opdrachtgever niet alle leads van de server heeft gehaald, zoals bepaald in artikel 4.6, of vanwege een andere reden de leads niet heeft verkregen terwijl deze wel beschikbaar waren, gelden de aantallen zoals Wonenonline die aan Opdrachtgever heeft doorgegeven.
8. Wonenonline is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. Wonenonline is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 
10. Wonenonline kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Wonenonline.
11. Indien Wonenonline toch aansprakelijk wordt gesteld, is Wonenonline uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever of Consument is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Wonenonline met betrekking tot haar Diensten.
12. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever of Consument betaalde bedrag.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wonenonline, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel Wonenonline zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in het water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Wonenonline of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten.
3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, in een dergelijk geval zal Wonenonline overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Wonenonline heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 11: Intellectueel eigendom
1. Wonenonline behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Wonenonline behoudt het intellectuele eigendom op de Website en de domeinnaam van Wonenonline. Verveelvoudiging, openbaarmaking, exploitatie of het ter kennis brengen van derden van de Website en/of de domeinnaam van Wonenonline is niet toegestaan, tenzij Wonenonline hier uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

Artikel 12: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Wonenonline is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever of Consument de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Wonenonline goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever of Consument in die verplichting tekort zal schieten.
2. Indien Wonenonline de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever of Consument toerekenbaar is, is Wonenonline gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
4. Indien Opdrachtgever of Consument zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wonenonline gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever of Consument is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 13: Vindplaats Algemene Voorwaarden
1. Opdrachtgever of Consument kan deze Algemene Voorwaarden vinden op de Website.

Artikel 14: Identiteit van Wonenonline
1. Wonenonline is statutair gevestigd aan de Wolvenlaan 179, 1216 ES te Hilversum en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71035818. BTW: NL001704078B41
2. Wonenonline is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen Wonenonline en Opdrachtgever of Consument, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.